Close

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży podaje do wiadomości przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. dla wszystkich kierunków obowiązkowo – język polski i matematyka
  2. do Technikum nr 5  - technik elektryk , technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik mechatronik, technik programista dodatkowo dwa przedmioty z: język obcy, fizyka, chemia
  •  technik geodeta      dodatkowo dwa przedmioty z: język obcy, fizyka , geografia
  •  technik technologii drewna dodatkowo dwa przedmioty z: język obcy, fizyka, biologia

       3. do Branżowej Szkoły I st. dodatkowo dwa przedmioty z: język obcy, fizyka, chemia

Elektroniczna rejestracja kandydatów  -  dostępna od 15 czerwca 2020 r.


https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

 

Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru

Po kliknięciu "Złóż wniosek" i zweryfikowaniu przez szkołę będą wydawane skierowania do Poradni Medycyny Pracy

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Do 18 sierpnia 2020 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
  2. Do 18 sierpnia 2020 r.: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. Do 18 sierpnia 2020r. zaświadczenie o wynikach z egzaminu
  4. Do 18 sierpnia 2020 r.: dla uczniów technikum  i branżowej szkoły: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w Szpitali Wojewódzkim w Łomży, w dawnym Eskulapie lub w przychodni przy zakładach BONA.)**.

 

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20  sierpnia 2020 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22 sierpnia  2020 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Loading...
Loading...