Close

Technik geodeta

5 letnie (liczba miejsc 15)
To nowoczesny kierunek dla osób, które interesują się pomiarami, przestrzennym zagospodarowaniem terenu i chciałyby pracować w tym zawodzie. Geodeta to zawód bardzo atrakcyjny na rynku pracy. Geodeta uczestniczy w procesach planistycznych i projektowych oraz budowlanych.

Absolwent posiada umiejętność:

 • wykonywania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych w celu sporządzania różnego rodzaju map oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji,
 • zakładania osnów geodezyjnych,
 • wykonywania inwentaryzacji obiektów zagospodarowania i sieci uzbrojenia terenu,
 • wykonywania końcowej inwentaryzacji powykonawczej,
 • geodezyjnej obsługi budowy różnych obiektów (drogowych, kolejowych, mieszkaniowych, przemysłowych),
 • prowadzenia ewidencji gruntów,
 • sporządzania wyrysów z map geodezyjnych do ksiąg wieczystych,
 • przeprowadzania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości,
 • dokonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli,
 • aktualizacji materiałów geodezyjno - kartograficznych,
 • sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,
 • wykonywania innych prac dla potrzeb budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji dróg i kolei, rolnictwa i leśnictwa.


TECHNIK GEODETA MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • firmach państwowych i prywatnych związanych z branżą budownictwa, geodezyjnych, górniczych bądź też poszukiwawczych,
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.

 

Loading...
Loading...